Sukhothaï

 

   Monument du roi Khamhaeng   Wat Sa Sri            Ta Pa Daeng Shrine         Wat Sorasak              

______________________________________________